Mediacja w sprawie rozwodowej

Medi­ac­ja stanowi alter­naty­wny dla pro­ce­su cywilnego sposób rozwiązy­wa­nia sporów cywilnych. Jest to postępowanie o charak­terze dobrowol­nym i poufnym. Prowadzi ją medi­a­tor, czyli bezstron­na oso­ba trze­cia.  Przesłan­ki medi­acji W postępowa­niu roz­wodowym, sąd może skierować strony do medi­acji, jeżeli stwierdzi, że ist­nieją obiek­ty­wne przesłan­ki, które uza­sad­ni­a­ją przy­puszcze­nie, że są realne wido­ki na utrzy­manie małżeńst­wa. Wspom­ni­ane przesłan­ki mogą zostać ujawnione…

Opublikowano
Umieszczono w kategoriach: Rozwód

Wykorzystanie w sprawie rozwodowej dowodów sprzecznych z prawem

Dowody sprzeczne z prawem

O tym czy dany dowód jest sprzeczny z prawem decy­du­je przede wszys­tkim sposób jego pozyska­nia – czy na skutek pod­ję­tych dzi­ałań zostało narus­zone pra­wo, a ingerenc­ja ta jest nieuprawniona. Kat­a­log środ­ków do pozyska­nia dowodów z narusze­niem norm prawa do pry­wat­noś­ci może być naprawdę obsz­erny i w zasadzie granice stanow­ią tylko możli­woś­ci tech­no­log­iczne. Przede wszys­tkim moż­na wymienić wszelkiego rodza­ju podsłuchy,…

Opublikowano
Umieszczono w kategoriach: Procedura

Prywatny detektyw w sprawie rozwodowej

Prywatny detektyw w sprawie rozwodowej

Małżonkowie w pro­ce­sie roz­wodowym w celu udowod­nienia drugiej stron­ie winy rozkładu poży­cia małżeńskiego, coraz częś­ciej korzys­ta­ją z usług biur detek­ty­wisty­cznych.  Legal­ność pozyski­wa­nia przez detek­ty­wa dowodów  W pier­wszej kole­jnoś­ci należy wskazać, że co do zasady pozyski­wanie przez detek­ty­wa danych o oso­bie i przed­staw­ie­nie ich w koń­cowym spra­woz­da­niu z wyko­nanych czyn­noś­ci nie jest dzi­ałaniem bezprawnym. Wyni­ka to przede wszys­tkim z przepisów ustawy z dnia 6 lip­ca 2001…

Opublikowano
Umieszczono w kategoriach: Rozwód

Dowody w sprawie rozwodowej

Dowody sprawa rozwodowa

Postępowanie dowodowe w sprawach roz­wodowych ma przede wszys­tkim na celu ustal­e­nie okolicznoś­ci doty­czą­cych rozkładu poży­cia, kwestii doty­czą­cych dzieci stron i ich sytu­acji, a w razie uzna­nia powództ­wa — także przy­czyn, które skłoniły do tego stronę pozwaną. Wskazane okolicznoś­ci, które są przed­miotem postępowa­nia dowodowego, pozosta­ją w związku z przesłanka­mi orzeczenia przez sąd roz­wodu. W postępowa­niu cywilnym zasadą jest, że to strony…

Opublikowano
Umieszczono w kategoriach: Rozwód

Jakie dokumenty należy dołączyć do pozwu rozwodowego?

Załączniki do pozwu

Do pozwu roz­wodowego należy dołączyć załączni­ki. W dużej mierze, to jakie doku­men­ty trze­ba dołączyć do pozwu zależy od warunk­ów konkret­nej sprawy i okolicznoś­ci, które zostały przed­staw­ione w pozwie roz­wodowym. Do każdego pozwu roz­wodowego, nieza­leżnie od szczegól­nych okolicznoś­ci danej sprawy, należy dołączyć załącznik w postaci skró­conego odpisu aktu małżeńst­wa stron. Istotne jest to, że akt ten powinien być aktu­al­ny, czyli…

Opublikowano
Umieszczono w kategoriach: Rozwód

Rozstrzygnięcie w sprawie wspólnego mieszkania małżonków

Podział mieszkania

Rozstrzyg­nię­cie w spraw­ie wspól­nego mieszka­nia małżonków Sąd w toku postępowa­nia roz­wodowego może (a cza­sa­mi musi) wydać rozstrzyg­nię­cia doty­czące wspól­nego mieszka­nia stron. Mianowicie, sąd roz­wodowy orze­ka o sposo­bie korzys­ta­nia ze wspól­nego mieszka­nia przez czas wspól­nego w nim zamieszki­wa­nia rozwiedzionych małżonków. Dodatkowo, w niek­tórych przy­pad­kach, może orzec eksmisję małżon­ka. Dopuszczalne jest również rozstrzyg­nię­cie w wyroku roz­wodowym o podziale wspól­nego mieszka­nia. Rozstrzyg­nię­cie o sposo­bie korzys­ta­nia ze…

Opublikowano
Umieszczono w kategoriach: Rozwód

Podział majątku wspólnego w sprawie rozwodowej

Podział majątku w sprawie rozwodowej

W toku postępowa­nia w spraw­ie o rozwód, sąd może również dokon­ać podzi­ału majątku wspól­nego stron.  Rozstrzyg­nię­cia przez sąd w wyroku roz­wodowym kwestii podzi­ału majątku wspól­nego jest dopuszczalne, jeżeli przy­na­jm­niej jeden małżonek złożył w tym zakre­sie wniosek oraz dodatkowo, jeżeli przeprowadze­nie podzi­ału nie spowodu­je nad­miernej zwło­ki w postępowa­niu.  Nad­mier­na zwło­ka Sąd Najwyższy w uch­wale z 13 sty­cz­nia 1978 r. (sygn. akt III CZP 30/77)…

Opublikowano
Umieszczono w kategoriach: Rozwód

Alimenty na rzecz dziecka w sprawie rozwodowej

Alimenty przy rozwodzie

W toku postępowa­nia roz­wodowego, jeżeli małżonkowie mają wspólne mało­let­nie dzieci, sąd oprócz orzeczenia roz­wodu, zobow­iązany jest wydać rozstrzyg­nię­cie także w kwes­t­i­ach doty­czą­cych mało­let­nich i ich sytu­acji po zakończe­niu postępowa­nia, mianowicie: władzy rodzi­ciel­skiej, kon­tak­tów z dzieck­iem oraz obow­iązku ponoszenia kosztów utrzy­ma­nia i wychowa­nia dziec­ka. Wniosek o zasądze­nie ali­men­tów na rzecz dziec­ka w spraw­ie o rozwód Gdy strony mają mało­let­nie dzieci, w pozwie roz­wodowym należy…

Opublikowano
Umieszczono w kategoriach: Rozwód

Władza rodzicielska i kontakty z dzieckiem w sprawie rozwodowej

Władza rodzicielska

W niek­tórych przy­pad­kach w wyroku roz­wodowym, oprócz orzeczenia roz­wodu, sąd jest zobow­iązany do rozstrzyg­nię­cia także innych kwestii. Należą do nich m.in. władza rodzi­ciel­s­ka nad wspól­ny­mi mało­let­ni­mi dzieć­mi małżonków oraz ustal­e­nie kon­tak­tów z nimi.  Wykony­wanie władzy rodzi­ciel­skiej i kon­tak­ty z mało­let­nim dzieck­iem są ze sobą ściśle pow­iązane. Jed­nakże pra­wo i obow­iązek utrzymy­wa­nia kon­tak­tów rodz­i­ca z dzieck­iem ist­nieją nieza­leżnie od władzy rodzi­ciel­skiej. Dlatego…

Opublikowano
Umieszczono w kategoriach: Rozwód

Ile kosztuje rozwód?

Ile kosztuje rozwód?

Kosz­ty postępowa­nia roz­wodowego w dużej mierze uza­leżnione są od dłu­goś­ci oraz stop­nia skom­p­likowa­nia sprawy, jed­nak niek­tóre z opłat są stałe i nieza­leżne od indy­wid­u­al­nych okolicznoś­ci. Kosz­ty sądowe W pier­wszej kole­jnoś­ci na koszt roz­wodu skła­da się opła­ta stała od pozwu w wysokoś­ci 600 zł. Należy wnieść ją do sądu, który jest właś­ci­wy do rozpoz­na­nia sprawy.  W spraw­ie roz­wodowej sąd może…

Opublikowano
Umieszczono w kategoriach: Rozwód