Czy alkoholizm uzasadnia winę rozkładu pożycia?

Alkoholizm

W prze­ci­wieńst­wie do zaży­wa­nia narko­tyków, spoży­wanie alko­holu jest wciąż społecznie akcep­towalne. Jed­nak nie ule­ga wąt­pli­woś­ci, że jego naduży­wanie niesie za sobą wiele negaty­wnych skutków, np. dzi­ała­jąc destruk­ty­wnie na więzi pomiędzy członka­mi rodziny, jak również ich poczu­cie bez­pieczeńst­wa i sta­bi­liza­cji. Naduży­wanie alko­holu jako zaw­in­iona przy­czy­na rozkładu poży­cia małżeńskiego Naduży­wanie alko­holu przez jed­nego z małżonków jest niewąt­pli­wie narusze­niem przez…

Opublikowano
Umieszczono w kategoriach: Rozwód

Wina małżonka w rozkładzie pożycia

Rozwód - wina

Jakie zachowa­nia małżon­ka uza­sad­ni­a­ją obciąże­nie go winą rozkładu poży­cia? Czym będzie skutkować orzecze­nie o winie?

Opublikowano
Umieszczono w kategoriach: Rozwód

Zgoda drugiego małżonka na rozwód — czy jest potrzebna?

Zgoda małżonka na rozwód

Nier­az moż­na spotkać się z sytu­acją, w której jeden z małżonków „odgraża” się drugiemu, że „za nic w świecie nie da mu roz­wodu”. Czy rzeczy­wiś­cie zgo­da drugiego małżon­ka na rozwód jest potrzebna?

Opublikowano
Umieszczono w kategoriach: Rozwód

“Trwały rozkład pożycia” — kiedy występuje?

Trwały rozkład pożycia

Aby sąd mógł rozwiązać małżeńst­wo przez rozwód, musi stwierdz­ić, iż nastąpił nie tylko zupełny, ale i trwały rozkład poży­cia. Kiedy moż­na uznać, że rozkład poży­cia jest trwały?

Opublikowano
Umieszczono w kategoriach: Rozwód

“Zupełny rozkład pożycia” — na czym polega?

Zupełny rozkład pożycia

Jed­nym z warunk­ów orzeczenia roz­wodu jest zupełny rozkład poży­cia między małżonka­mi. Kiedy będziemy mieli do czynienia z taką sytuacją?

Opublikowano
Umieszczono w kategoriach: Rozwód