Wykorzystanie w sprawie rozwodowej dowodów sprzecznych z prawem

Dowody sprzeczne z prawem

O tym czy dany dowód jest sprzeczny z prawem decy­du­je przede wszys­tkim sposób jego pozyska­nia – czy na skutek pod­ję­tych dzi­ałań zostało narus­zone pra­wo, a ingerenc­ja ta jest nieuprawniona. Kat­a­log środ­ków do pozyska­nia dowodów z narusze­niem norm prawa do pry­wat­noś­ci może być naprawdę obsz­erny i w zasadzie granice stanow­ią tylko możli­woś­ci tech­no­log­iczne. Przede wszys­tkim moż­na wymienić wszelkiego rodza­ju podsłuchy,…

Opublikowano
Umieszczono w kategoriach: Procedura

Czy można cofnąć pozew o rozwód?

Cofnięcie pozwu o rozwód

Jeżeli oso­ba, która zainicjowała postępowanie roz­wodowe, z jakiegokol­wiek powodu, chce z niego zrezyg­nować, możli­we jest cofnię­cie pozwu. W takim wypad­ku odpowied­nie zas­tosowanie zna­jdą przepisy ogólne Kodek­su postępowa­nia cywilnego.  Zgod­nie z art. 203 § 1 k.p.c. pozew może być cofnię­ty bez zez­wole­nia pozwanego aż do rozpoczę­cia rozprawy, a jeżeli z cofnię­ciem połąc­zone jest zrzecze­nie się roszczenia — aż do wyda­nia wyroku. Ze względu…

Opublikowano
Umieszczono w kategoriach: Procedura

Czym różni się uprawdopodobnienie od udowodnienia?

Uprawdopodobnienie

W pro­ce­durze cywilnej zasadą jest, że oso­ba, która z określonego fak­tu wywodzi skut­ki prawne, musi ten fakt udowod­nić. W niek­tórych przy­pad­kach, w ramach wyjątku od reguły, przepisy zami­ast koniecznoś­ci udowod­nienia określonych fak­tów, wyma­ga­ją jedynie ich upraw­dopodob­nienia. Przykład­owo upraw­dopodob­nie­nie określonych okolicznoś­ci wys­tępu­je jako przesłan­ka przy­wróce­nia ter­minu, czy też udzie­le­nia zabez­pieczenia. Upraw­dopodob­nie­nie jest trak­towane jako środek zastępczy udowod­nienia. W sytu­acji, w której…

Opublikowano
Umieszczono w kategoriach: Procedura