Rozwód

Alimenty na rzecz dziecka w sprawie rozwodowej

Rozwód

W toku postępowa­nia roz­wodowego, jeżeli małżonkowie mają wspólne mało­let­nie dzieci, sąd oprócz orzeczenia roz­wodu,...

Read More

Władza rodzicielska i kontakty z dzieckiem w sprawie rozwodowej

Rozwód

W niek­tórych przy­pad­kach w wyroku roz­wodowym, oprócz orzeczenia roz­wodu, sąd jest zobow­iązany do rozstrzyg­nię­cia...

Read More

Czy małżonkowie w separacji mają obowiązek dochowania sobie wierności?

Rozwód • One Comment

Kwes­t­ia obow­iązku wier­noś­ci po orzecze­niu sep­a­racji jest przed­miotem wielu dyskusji wśród prawników. Spór wyni­ka...

Read More

Jaka jest różnica między rozwodem a separacją?

Rozwód

Małżonkowie, którzy z różnych przy­czyn nie chcą lub nie mogą się zde­cy­dować na rozwiązanie małżeńst­wa przez...

Read More

Najczęstsze okoliczności uzasadniające winę rozkładu pożycia

Rozwód • One Comment

Jakie okolicznoś­ci w prak­tyce najczęś­ciej uza­sad­ni­a­ją winę rozkładu poży­cia małżeńskiego? Każ­da sprawa...

Read More

Czy alkoholizm uzasadnia winę rozkładu pożycia?

Rozwód • One Comment

W prze­ci­wieńst­wie do zaży­wa­nia narko­tyków, spoży­wanie alko­holu jest wciąż społecznie akcep­towalne. Jed­nak nie...

Read More

Czy choroba psychiczna uzasadnia winę rozkładu pożycia?

Rozwód • One Comment

Kiedy małżonek chory psy­chicznie może zostać uznany za win­nego rozkładu poży­cia?

Read More
Close