Prywatny detektyw w sprawie rozwodowej

Prywatny detektyw w sprawie rozwodowej
Prywatny detektyw w sprawie rozwodowej

Małżonkowie w pro­ce­sie roz­wodowym w celu udowod­nienia drugiej stron­ie winy rozkładu poży­cia małżeńskiego, coraz częś­ciej korzys­ta­ją z usług biur detektywistycznych. 

Legalność pozyskiwania przez detektywa dowodów 

W pier­wszej kole­jnoś­ci należy wskazać, że co do zasady pozyski­wanie przez detek­ty­wa danych o oso­bie i przed­staw­ie­nie ich w koń­cowym spra­woz­da­niu z wyko­nanych czyn­noś­ci nie jest dzi­ałaniem bezprawnym. Wyni­ka to przede wszys­tkim z przepisów ustawy z dnia 6 lip­ca 2001 r. o usłu­gach detek­ty­wisty­cznych, która stanowi pod­stawę prawną dzi­ałań detektywów. 

Przepis art. 2 ust. 1 powyższej ustawy stanowi, że usługa­mi detek­ty­wisty­czny­mi są czyn­noś­ci pole­ga­jące na uzyski­wa­niu, przetwarza­niu i przekazy­wa­niu infor­ma­cji o osobach, przed­mio­tach i zdarzeni­ach w for­ma­ch i w zakre­sach nieza­s­trzeżonych dla organów i insty­tucji państ­wowych na pod­staw­ie umowy zawartej przez wykonu­jącego dzi­ałal­ność gospo­dar­czą w zakre­sie usług detek­ty­wisty­cznych ze zlece­nio­daw­cą. Nato­mi­ast zgod­nie z art. 6 przed­miotowej ustawy detek­tyw przy wykony­wa­niu czyn­noś­ci, które zostały wyżej wymienione powinien kierować się zasada­mi ety­ki, lojal­noś­cią wobec zle­ca­jącego usługę i szczegól­ną staran­noś­cią, aby nie naruszyć wol­noś­ci i praw człowieka i oby­wa­tela. Oznacza to, że detek­tyw jest obow­iązany do wykony­wa­nia usług detek­ty­wisty­cznych w taki sposób, aby prawa i wol­noś­ci jed­nos­tek nie zostały naruszone. 

Końcowe sprawozdanie wykonanych czynności

Detek­tyw ma obow­iązek sporządzenia koń­cowego spra­woz­da­nia z wyko­nanych w danej spraw­ie czyn­noś­ci, a następ­nie przekaza­nia go wraz z mate­ri­ała­mi doku­men­tu­ją­cy­mi opis stanu fak­ty­cznego zleceniodawcy.

Spra­woz­danie te obe­j­mu­je przede wszys­tkim wspom­ni­any opis stanu fak­ty­cznego, a także datę rozpoczę­cia czyn­noś­ci, określe­nie zakre­su i prze­biegu przeprowad­zonych czyn­noś­ci oraz datę zakończenia czynności.

Sposób i skutek wprowadzenia danych zebranych przez detektywa do procesu 

W postępowa­niu w spraw­ie o rozwód detek­ty­wi najczęś­ciej są powoły­wani jako świad­kowie. Pozwala to sądowi zapoz­nać się z infor­ma­c­ja­mi, które detek­tyw uzyskał w toku wykony­wa­nia zle­conego mu zada­nia. Oprócz tego możli­we jest zawnioskowanie o przeprowadze­nie dowodu z doku­men­tów w postaci zdjęć, nagrań oraz koń­cowego spra­woz­da­nia przy­go­towanego przez detek­ty­wa w ramach świad­czenia usłu­gi detektywistycznej.

Dzię­ki zez­nan­iom detek­ty­wa wykonu­jącego w danej spraw­ie usłu­gi detek­ty­wisty­czne oraz koń­cowe­mu spra­woz­da­niu z pod­ję­tych czyn­noś­ci, sąd ma możli­wość ustal­e­nia, jakie konkret­nie czyn­noś­ci weszły w zakres świad­c­zonej przez detek­ty­wa usłu­gi oraz pod­da­nia ostate­cznej oce­nie legal­noś­ci pozyski­wa­nia przez niego wyko­rzys­tanych w spraw­ie informacji.

Jak już wspom­ni­ałam na początku, co do zasady pozyski­wanie przez detek­ty­wa danych o oso­bie i przed­staw­ie­nie ich w koń­cowym spra­woz­da­niu z wyko­nanych czyn­noś­ci, mimo naruszenia niek­tórych dóbr oso­bistych oso­by, której zebrane infor­ma­c­je doty­czą, jest zgodne z prawem. 

Zatem korzys­tanie z usług biu­ra detek­ty­wisty­cznego ma dwie pod­sta­wowe zale­ty w sto­sunku do samodziel­nego pozyski­wa­nia przez strony dowodów (cho­ci­aż­by nagry­wa­nia rozmów), mianowicie legal­ność przed­staw­ionych dowodów i ich niepod­ważal­ność. Trud­no bowiem polem­i­zować z dowo­dem w postaci zdję­cia lub nagra­nia przed­staw­ia­jącego stronę postępowa­nia w jed­noz­nacznej sytu­acji. Dlat­ego też wprowadze­nie przez małżon­ka do pro­ce­su infor­ma­cji uzyskanych od detek­ty­wa, z reguły skutku­je przyz­naniem przez drugą stronę przed­staw­ionych okoliczności.

Opublikowano
Umieszczono w kategoriach: Rozwód