Written by 16:54 Rozwód 2 komentarze

Rozwód: kiedy rozkład pożycia jest trwały?

Aby sąd mógł rozwiązać małżeńst­wo przez rozwód, musi stwierdz­ić, iż nastąpił nie tylko zupełny, ale i trwały rozkład poży­cia. Kiedy moż­na uznać, że rozkład poży­cia jest trwały?

Trwały rozkład pożycia

Kodeks rodzin­ny i opiekuńczy nie określa ile cza­su musi upłynąć od momen­tu zupełnego rozkładu poży­cia małżonków, by moż­na było uznać, że rozkład ten ma charak­ter trwały.

Dokonu­jąc oce­ny, czy rozkład poży­cia ma charak­ter trwały, konieczne jest odniesie­nie się do przy­czyn, które doprowadz­iły do rozkładu poży­cia (im bardziej złożone i głębok­ie przy­czyny rozkładu poży­cia – tym bardziej uprawnione jest twierdze­nie, że rozkład ma charak­ter trwały) oraz cza­su, jaki upłynął od usta­nia między małżonka­mi wszys­t­kich więzi.

Rozkład poży­cia jest trwały, jeśli opier­a­jąc się na doświad­cze­niu życiowym moż­na przyjąć, że nie nastąpi w przyszłoś­ci powrót do wspól­nego poży­cia. Oce­na trwałoś­ci rozkładu poży­cia stanowi w związku z tym pewną prog­nozę co do przyszłoś­ci.

Słusznie jed­nak zwró­cił uwagę Sąd Najwyższy w uch­wale z 28 maja 1955 r. (I CO 5/55), że:

Do uzna­nia, że rozkład jest trwały nie jest konieczne stwierdze­nie, że powrót małżonków do poży­cia jest bezwzględ­nie wyłąc­zony. Wystar­czy opar­ta na doświad­cze­niu życiowym oce­na, że w okolicznoś­ci­ach sprawy powrót małżonków do wspól­nego poży­cia nie nastąpi. Należy przy tym mieć na uwadze indy­wid­u­alne cechy charak­teru małżonków.

Im więcej cza­su upłynie od chwili, gdy nastąpił zupełny rozkład poży­cia, tym – obiek­ty­wnie – male­ją szanse na powrót do wspól­nego poży­cia, a jed­nocześnie – zwięk­sza się praw­dopodobieńst­wo, że ustanie między małżonka­mi więzi ma charak­ter nieprzemi­ja­ją­cy.

Okolicznoś­cią prze­maw­ia­jącą za tym, iż rozkład poży­cia małżonków ma charak­ter trwały, będzie na ogół pozostawanie małżonków w nowych związkach (zwłaszcza, jeśli ze związków tych urodz­iły się dzieci).

Mil-Jankowska Pręda
Adwokaci Spółka Partnerska

Jeśli chcesz poroz­maw­iać o swo­jej spraw­ie lub powierzyć jej prowadze­nie – umów się na spotkanie w kance­larii.

(Vis­it­ed 32 times, 1 vis­its today)
Close