Rozwód pod kontrolą

Rozwód jest jed­ną z najbardziej stre­su­ją­cych sytu­acji w życiu. W słyn­nej skali stre­su Holme­sa i Raha zaj­mu­je drugie miejsce. Bardziej stre­su­ją­ca od roz­wodu jest tylko śmierć małżon­ka. Nawet takie sytu­acje jak pobyt w więzie­niu czy cięż­ka choro­ba nie powodu­ją takiego stre­su jak rozwód.

Rozwód zawsze kończy pewien etap. Umiera pew­na wiz­ja samego siebie, wiz­ja włas­nych celów, planów, tego wszys­tkiego, co miało się real­i­zować się z drugim człowiekiem. Odchodzi część doty­chcza­sowego życia. Im dłużej trwało małżeńst­wo, im więcej wspól­nych rzeczy zosta­je przekreślonych, tym trud­niejsze bywa to doświad­cze­nie. Nierzad­kie jest poczu­cie, że oto kawał życia został bezsen­sown­ie stra­cony. Do tego częs­to dochodzi także poczu­cie żalu i krzy­wdy.

Rozwód jest dużym prob­le­mem nie tylko na poziomie emocjon­al­nym, ale również na płaszczyźnie prawnej. Zwłaszcza, jeśli są mało­let­nie dzieci i gdy w związku z roz­wo­dem ist­nieją spory na tle spra­wowa­nia władzy rodzi­ciel­skiej, kon­tak­tów drugiego rodz­i­ca z dzieć­mi czy ali­men­tów. Do tego dochodzą również kwest­ie majątkowe: wspólne mieszkanie, wspól­ny kredyt, wspólne zobow­iąza­nia. Wszys­tko to wyma­ga prawnego ure­g­u­lowa­nia.

Prowadze­nie sprawy o rozwód wyma­ga nie tylko doskon­ałej wiedzy prawniczej, ale i ogrom­nej empatii, umiejęt­noś­ci wsłucha­nia się w prob­lem Klien­ta, pełnego zrozu­mienia jego sytu­acji, a nierzad­ko również wyciszenia negaty­wnych emocji, które częs­to towarzyszą tego rodza­ju spra­wom i które nie poma­ga­ją w pode­j­mowa­niu racjon­al­nych decyzji.

Mając tę świado­mość, zda­je­my sobie sprawę z tego, z jak dużą odpowiedzial­noś­cią wiąże się prowadze­nie sprawy o rozwód. Dlat­ego też w każdej spraw­ie roz­wodowej staramy się nie tylko zapewnić Klien­towi w możli­wie najwyższym stop­niu poczu­cie bez­pieczeńst­wa prawnego, ale również spraw­ić, by poczuł się otoc­zony opieką i w kon­sek­wencji — by odzyskał kon­trolę nad stre­su­jącą sytu­acją spowodowaną roz­wo­dem.

Mil-Jankowska Pręda
Adwokaci Spółka Partnerska

Jeśli chcesz poroz­maw­iać o swo­jej spraw­ie lub powierzyć jej prowadze­nie – umów się na spotkanie w kance­larii.

(Vis­it­ed 92 times, 1 vis­its today)

Comments are closed.

Close