Prywatny detektyw w sprawie rozwodowej

Prywatny detektyw w sprawie rozwodowej

Małżonkowie w pro­ce­sie roz­wodowym w celu udowod­nienia drugiej stron­ie winy rozkładu poży­cia małżeńskiego, coraz częś­ciej korzys­ta­ją z usług biur detek­ty­wisty­cznych.  Legal­ność pozyski­wa­nia przez detek­ty­wa dowodów  W pier­wszej kole­jnoś­ci należy wskazać, że co do zasady pozyski­wanie przez detek­ty­wa danych o oso­bie i przed­staw­ie­nie ich w koń­cowym spra­woz­da­niu z wyko­nanych czyn­noś­ci nie jest dzi­ałaniem bezprawnym. Wyni­ka to przede wszys­tkim z przepisów ustawy z dnia 6 lip­ca 2001…

Opublikowano
Umieszczono w kategoriach: Rozwód