Wykorzystanie w sprawie rozwodowej dowodów sprzecznych z prawem

Dowody sprzeczne z prawem

O tym czy dany dowód jest sprzeczny z prawem decy­du­je przede wszys­tkim sposób jego pozyska­nia – czy na skutek pod­ję­tych dzi­ałań zostało narus­zone pra­wo, a ingerenc­ja ta jest nieuprawniona. Kat­a­log środ­ków do pozyska­nia dowodów z narusze­niem norm prawa do pry­wat­noś­ci może być naprawdę obsz­erny i w zasadzie granice stanow­ią tylko możli­woś­ci tech­no­log­iczne. Przede wszys­tkim moż­na wymienić wszelkiego rodza­ju podsłuchy,…

Opublikowano
Umieszczono w kategoriach: Procedura