Wykorzystanie w sprawie rozwodowej dowodów sprzecznych z prawem

Dowody sprzeczne z prawem

O tym czy dany dowód jest sprzeczny z prawem decy­du­je przede wszys­tkim sposób jego pozyska­nia – czy na skutek pod­ję­tych dzi­ałań zostało narus­zone pra­wo, a ingerenc­ja ta jest nieuprawniona. Kat­a­log środ­ków do pozyska­nia dowodów z narusze­niem norm prawa do pry­wat­noś­ci może być naprawdę obsz­erny i w zasadzie granice stanow­ią tylko możli­woś­ci tech­no­log­iczne. Przede wszys­tkim moż­na wymienić wszelkiego rodza­ju podsłuchy,…

Opublikowano
Umieszczono w kategoriach: Procedura

Prywatny detektyw w sprawie rozwodowej

Prywatny detektyw w sprawie rozwodowej

Małżonkowie w pro­ce­sie roz­wodowym w celu udowod­nienia drugiej stron­ie winy rozkładu poży­cia małżeńskiego, coraz częś­ciej korzys­ta­ją z usług biur detek­ty­wisty­cznych.  Legal­ność pozyski­wa­nia przez detek­ty­wa dowodów  W pier­wszej kole­jnoś­ci należy wskazać, że co do zasady pozyski­wanie przez detek­ty­wa danych o oso­bie i przed­staw­ie­nie ich w koń­cowym spra­woz­da­niu z wyko­nanych czyn­noś­ci nie jest dzi­ałaniem bezprawnym. Wyni­ka to przede wszys­tkim z przepisów ustawy z dnia 6 lip­ca 2001…

Opublikowano
Umieszczono w kategoriach: Rozwód

Dowody w sprawie rozwodowej

Dowody sprawa rozwodowa

Postępowanie dowodowe w sprawach roz­wodowych ma przede wszys­tkim na celu ustal­e­nie okolicznoś­ci doty­czą­cych rozkładu poży­cia, kwestii doty­czą­cych dzieci stron i ich sytu­acji, a w razie uzna­nia powództ­wa — także przy­czyn, które skłoniły do tego stronę pozwaną. Wskazane okolicznoś­ci, które są przed­miotem postępowa­nia dowodowego, pozosta­ją w związku z przesłanka­mi orzeczenia przez sąd roz­wodu. W postępowa­niu cywilnym zasadą jest, że to strony…

Opublikowano
Umieszczono w kategoriach: Rozwód