Rozstrzygnięcie w sprawie wspólnego mieszkania małżonków

Podział mieszkania

Rozstrzyg­nię­cie w spraw­ie wspól­nego mieszka­nia małżonków Sąd w toku postępowa­nia roz­wodowego może (a cza­sa­mi musi) wydać rozstrzyg­nię­cia doty­czące wspól­nego mieszka­nia stron. Mianowicie, sąd roz­wodowy orze­ka o sposo­bie korzys­ta­nia ze wspól­nego mieszka­nia przez czas wspól­nego w nim zamieszki­wa­nia rozwiedzionych małżonków. Dodatkowo, w niek­tórych przy­pad­kach, może orzec eksmisję małżon­ka. Dopuszczalne jest również rozstrzyg­nię­cie w wyroku roz­wodowym o podziale wspól­nego mieszka­nia. Rozstrzyg­nię­cie o sposo­bie korzys­ta­nia ze…

Opublikowano
Umieszczono w kategoriach: Rozwód