Ile kosztuje rozwód?

Ile kosztuje rozwód?

Kosz­ty postępowa­nia roz­wodowego w dużej mierze uza­leżnione są od dłu­goś­ci oraz stop­nia skom­p­likowa­nia sprawy, jed­nak niek­tóre z opłat są stałe i nieza­leżne od indy­wid­u­al­nych okolicznoś­ci. Kosz­ty sądowe W pier­wszej kole­jnoś­ci na koszt roz­wodu skła­da się opła­ta stała od pozwu w wysokoś­ci 600 zł. Należy wnieść ją do sądu, który jest właś­ci­wy do rozpoz­na­nia sprawy.  W spraw­ie roz­wodowej sąd może…

Opublikowano
Umieszczono w kategoriach: Rozwód

Czy można cofnąć pozew o rozwód?

Cofnięcie pozwu o rozwód

Jeżeli oso­ba, która zainicjowała postępowanie roz­wodowe, z jakiegokol­wiek powodu, chce z niego zrezyg­nować, możli­we jest cofnię­cie pozwu. W takim wypad­ku odpowied­nie zas­tosowanie zna­jdą przepisy ogólne Kodek­su postępowa­nia cywilnego.  Zgod­nie z art. 203 § 1 k.p.c. pozew może być cofnię­ty bez zez­wole­nia pozwanego aż do rozpoczę­cia rozprawy, a jeżeli z cofnię­ciem połąc­zone jest zrzecze­nie się roszczenia — aż do wyda­nia wyroku. Ze względu…

Opublikowano
Umieszczono w kategoriach: Procedura