Dowody w sprawie rozwodowej

Dowody sprawa rozwodowa

Postępowanie dowodowe w sprawach roz­wodowych ma przede wszys­tkim na celu ustal­e­nie okolicznoś­ci doty­czą­cych rozkładu poży­cia, kwestii doty­czą­cych dzieci stron i ich sytu­acji, a w razie uzna­nia powództ­wa — także przy­czyn, które skłoniły do tego stronę pozwaną. Wskazane okolicznoś­ci, które są przed­miotem postępowa­nia dowodowego, pozosta­ją w związku z przesłanka­mi orzeczenia przez sąd roz­wodu. W postępowa­niu cywilnym zasadą jest, że to strony…

Opublikowano
Umieszczono w kategoriach: Rozwód