Zgoda drugiego małżonka na rozwód — czy jest potrzebna?

Zgoda małżonka na rozwód

Nier­az moż­na spotkać się z sytu­acją, w której jeden z małżonków „odgraża” się drugiemu, że „za nic w świecie nie da mu roz­wodu”. Czy rzeczy­wiś­cie zgo­da drugiego małżon­ka na rozwód jest potrzebna?

Opublikowano
Umieszczono w kategoriach: Rozwód

“Trwały rozkład pożycia” — kiedy występuje?

Trwały rozkład pożycia

Aby sąd mógł rozwiązać małżeńst­wo przez rozwód, musi stwierdz­ić, iż nastąpił nie tylko zupełny, ale i trwały rozkład poży­cia. Kiedy moż­na uznać, że rozkład poży­cia jest trwały?

Opublikowano
Umieszczono w kategoriach: Rozwód

“Zupełny rozkład pożycia” — na czym polega?

Zupełny rozkład pożycia

Jed­nym z warunk­ów orzeczenia roz­wodu jest zupełny rozkład poży­cia między małżonka­mi. Kiedy będziemy mieli do czynienia z taką sytuacją?

Opublikowano
Umieszczono w kategoriach: Rozwód