“Trwały rozkład pożycia” — kiedy występuje?

Trwały rozkład pożycia
Trwały rozkład pożycia

Trwały rozkład poży­cia jest jed­ną z przesłanek roz­wodu. Nie wystar­czy zatem że sąd stwierdzi, iż nastąpił zupełny rozkład poży­cia. Dodatkowo musi on być trwały. Inaczej sąd nie rozwiąże małżeńst­wa przez rozwód.

Ile czasu musi upłynąć, by rozkład pożycia był trwały?

Kodeks rodzin­ny i opiekuńczy nie określa wprost ile cza­su musi upłynąć od momen­tu zupełnego rozkładu poży­cia małżonków, by moż­na było uznać, że rozkład ten ma charak­ter trwały.

Dokonu­jąc oce­ny tego zagad­nienia konieczne jest odniesie­nie się do przy­czyn, które doprowadz­iły do rozkładu poży­cia. Im bardziej złożone i głębok­ie przy­czyny rozkładu poży­cia – tym bardziej uprawnione jest twierdze­nie, że ma on charak­ter trwały. Istot­ny jest oczy­wiś­cie również upływ cza­su od usta­nia między małżonka­mi wszys­t­kich więzi.

Kiedy zatem moż­na uznać, że mamy do czynienia z trwałoś­cią rozkładu poży­cia? Na ogół przyj­mu­je się, że wtedy, gdy opier­a­jąc się na doświad­cze­niu życiowym moż­na przyjąć, że nie nastąpi w przyszłoś­ci powrót do wspól­nego poży­cia. Oce­na ta stanowi w związku z tym pewną prog­nozę co do przyszłości.

Słusznie jed­nak zwró­cił uwagę Sąd Najwyższy w uch­wale z 28 maja 1955 r. (I CO 5/55), że:

Do uzna­nia, że rozkład jest trwały nie jest konieczne stwierdze­nie, że powrót małżonków do poży­cia jest bezwzględ­nie wyłąc­zony. Wystar­czy opar­ta na doświad­cze­niu życiowym oce­na, że w okolicznoś­ci­ach sprawy powrót małżonków do wspól­nego poży­cia nie nastąpi. Należy przy tym mieć na uwadze indy­wid­u­alne cechy charak­teru małżonków.

Im więcej cza­su upłynie od chwili, gdy nastąpił zupełny rozkład poży­cia, tym male­ją szanse na powrót do wspól­nego poży­cia. To obiek­ty­w­na praw­idłowość. Jed­nocześnie – zwięk­sza się praw­dopodobieńst­wo, że ustanie między małżonka­mi więzi ma charak­ter nieprzemijający.

Okolicznoś­cią prze­maw­ia­jącą za stwierdze­niem trwałoś­ci rozkładu poży­cia, będzie na ogół pozostawanie małżonków w nowych związkach (zwłaszcza, jeśli ze związków tych urodz­iły się dzieci).

Opublikowano
Umieszczono w kategoriach: Rozwód